Start, Celibaat

De Consekwenties
van het
Celibaat

door
Freek Stegehuis

 

Het Wangedrag in het Priesterschap

De kranten hebben de laatste weken bol gestaan over wantoestanden in de katholieke kerk. Het betreft seksueel wangedrag begaan door priesters. Het ene na het andere land onthult, dat het binnen de kerk priesters heeft, die buiten hun bevoegdheden zijn getreden. Er wordt zelfs over tientallen jaren en verjaring gesproken. De vraag rijst dan of dat al niet veel langer heeft plaats gevonden.
Priesters in de katholieke kerk zijn gehouden aan een celibaat. Dat houdt in: ‘zich te onthouden van seksuele bedrijvigheid’. Het celibaat is gebaseerd op aanwijzing van apostel Paulus. Hij zegt, dat hij zelf geen behoefte heeft aan het huwelijksleven en diegenen die een gelijk gevoelsleven hebben zich daar ook van te onthouden, opdat zij zich geheel kunnen wijden aan de verheerlijking van god. De brief is geschreven aan de Korinthiers, gewone gelovige mensen en niet aan priesters.
Op zichzelf is dit een opmerkelijke boodschap, die indruist tegen de opdracht in het scheppingsverhaal, waar staat: “Gaat heen en vermenigvuldigt U”. Een onmogelijkheid in het celibaat. In de opdracht van vermenigvuldiging rust ook nog een zege, die door het celibaat ontkracht wordt. Er komt in het scheppingsverhaal geen enkele aanwijzing voor, hoe zich te gedragen, dan ‘niet te eten van de boom van goed en kwaad’. De zegening van vermenigvuldiging aan de mens houdt in dat er een toenemende aanwas is, dat op den duur leidt tot overbevolking. In de tijd van Paulus was daar nog geen sprake van.

De Ontwikkeling van de Mens

Doordat de mens met hersens is uitgerust, kan hij ingrijpen in het natuurlijke gebeuren en het beïnvloeden. In de loop der eeuwen is de wetenschap, eerst stapvoets, maar allengs met rasse schreden toegenomen. In de laatste eeuw is de wetenschap als geheel zover toegenomen, dat zij ontoegankelijk is geworden voor de individu en kan alleen nog door specialisatie taksgewijs beoefend worden.
    De zege in het scheppingsverhaal is in de natuur terug te vinden, maar toont ook dat die vermenigvuldiging beperkt moet blijven, want te grote aanwas leidt tot voedselgebrek. Het voortbestaan is het resultaat van eten en gegeten worden en dat is een wankel voedselaanbod, die door diverse omstandigheden gewijzigd kan worden  De mate van dit voedselaanbod bepaald de voortplantingsdrift. Door droogte kan er minimale zaadvorming plaats vinden. Muizen vinden dan weinig voedsel. Dat kan massale uitsterving teweeg brengen. De uil zal dan het zelfde lot beschoren zijn, want er zijn te weinig muizen. Komt er dan ineens veel zaad dan neemt de aanwas toe. Door het grotere voedselaanbod is er weinig moeite nodig om het te vinden. Er ontstaat een lichamelijk energie overschot, dat zich uit in een geboorte toename. Er vindt een grotere seksuele bedrijvigheid plaats en de zwakkere, die anders ten prooi valt, bevrucht en raakt bevrucht en werkt zo mee aan de geboortevermeerdering. Dit is een schokeffect in de voedselketen met het gevolg dat de vermeerdering doorwerkt en zichzelf weer reduceert en daardoor in balans komt. Er is zodoende nooit een blijvende overbevolking in de natuur en is niet de vermenigvuldiging maar de voorplanting een uiterste noodzaak, die zelfregulerend werkt.
  Bij de mens lag dat ook zo. Maar al gauw zag hij, door het verzamelen van zaad en domesticatie van dieren, hij de voeselvoorziening kon regelen. Aanvankelijk was ook hij van natuurgesteldheden afhankelijk, waardoor er misoogsten konden zijn. Die veroorzaakten niet die schommelingen in de balans van het levensonderhoud, zoals de natuur die ervaart. Hij wist zich zo door de vele eeuwen heen te worstelen. Af en toe werd dat afgewisseld door hevige ziektevormen, waardoor de bevolkingsaantallen drastisch werden teruggebracht. Door gebrek aan de nodige wetenschap werden deze toestanden gelaten ervaren en bracht alleen het gebed
enige troost. Misoogsten en ziekten waren door gebrek aan wetenschap onbegrijpelijke en onverklaarbare gebeurtenissen en werden toegeschreven aan hogere machten. Zij moesten de toorn gods ondergaan, Zij zagen niet in, en dat is bij de hedendaagse gelovige nog zo, dat de beleden liefde gods, haaks staat op de rampzalige gebeurtenissen. Ook zagen zij niet, dat het gebed geen enkele verbetering geeft in de bestaande situatie.

Het Resultaat van de Wetenschap

Zo heeft de mensheid in gezapigheid de eeuwen getrotseerd. In de tweede helft van de negentiende eeuw nam de techniek toe. De wetenschappelijke inzichten verruimden zich en weten we thans, hoe vele rampzalige gebeurtenissen en ziekten voorkomen kunnen worden en zo niet, ze te beperken.
Geldt in de natuur, dat alleen de sterkste een overlevingskans heeft, dan ligt dat bij de mens thans anders. Sterfte van moeder en/of kind bij geboorte zijn sterk teruggebracht. Veel ingrijpende ziekten van voorheen zijn door kunstmatige immunisatie overwonnen. De industrialisatie heeft de medische verrichtingen zodanig verrijkt, dat lichamelijke gebreken te herstellen zijn, of tot een aanvaardbare wijze worden aangepast.
Dat heeft tot gevolg, dat waar vroeger voortplanting onmogelijk was, die nu kan door medicijn en in vitro. De mensheid neemt in rasse schrede toe, maar bouwt ook al die zwakheden erfelijk in. We weten thans hoe de hormoonhuishouding een grote invloed heeft op onze levensverrichtingen en daardoor weten, wat suikerziekte is en hoe daarop in te grijpen. Dat geldt ook voor adrenaline, een stof die afgescheiden wordt door de bijnier en een grote invloed heeft op onze verrichtingen. Deze afwijkingen of te wel de verrichtingen zijn zo bekend dat we ze kunnen beïnvloeden. Dit soort afwijkingen of reacties worden medisch behandeld of gestimuleerd en zijn verder geen opvallende reacties. Maar ook homoseksualiteit blijkt dan een ontregelde hormoonhuishouding te zijn, die wel opvalt. Zij valt hoofdzakelijk op, omdat deze reactie niet de beoogde doelstelling van voorplanting ten gevolge heeft. Seks is een natuurlijke opgelegde lichaamsuiting net als honger en dorst en een voortplantingsstimulans. Alleen de oestrogene en testosterone hormonen zijn niet in een juiste balans, waardoor de lust hormonaal niet de natuurgewenste keuze maakt. We kunnen ons afvragen of de laatste reacties ook plaats vinden in de natuur. Mocht het voorkomen, dan zal door de ineffectiviteit van de daad, geen voortplanting plaats vinden, dus geen erfelijke factor overgebracht worden. Dat is bij de mens wel het geval

Godsdienst en Seksualiteit

Seksualiteit is in de godsdienst altijd een beladen onderwerp geweest. Onze geslachtsdelen worden schaamdelen genoemd. Alle andere delen zijn lichaamsdelen. Maar die delen, die de zege hebben van voortplanting, daar mogen we niet trots op zijn en moeten we ons er voor schamen. Het genot van het liefdesleven en de voortbrenging van kinderen, die de vreugde in ons leven vervullen, worden in schaamte verwekt.
Het is zover doorgevoerd, dat we onaangekleed niet naakt zijn maar bloot. In een overhemd met korte mauwen loop je met blote armen. Een kunstschilder maakt van een model in haar blootje een naaktportret. Het schilderij heet naaktportret omdat het een natuurlijke lichamelijke weergave is, waarin het model schaamteloos in haar schaamte staat. Op het strand met bedekte schaamdelen zitten thans vele vrouwen met blote borsten. Op een naaktstrand loop je met elkaar zonder kleren. De natuurlijke wijze van onaangekleed lopen, duidt aan dat het geen blootstrand heet.
Maar zelfs onder deze mensen leeft toch nog het schaamtegevoel, want zij hebben er moeite mee hun instelling aan de aangeklede menigte kenbaar te maken. Daarom heeft de nudisten vereniging in 2010 een campagne opgezet deze valse schaamte weg te nemen.

De Kerkelijke Belijdenis

De opdracht van: “Gaat heen en vermenigvudigt U”, heeft de kerk als basis van haar belijdenis. Hoe meer zieltjes, hoe groter de kerk. Het hoofdzakelijke doel is de menigvuldigheid en niet de leefbaarheid. In de eerste helft van de vorige eeuw kwam de pastoor bij kinderarme gezinnen op bezoek om te horen wat er aan de hand was. In het uiterste geval zorgde meneer pastoor voor vermenigvuldiging.
Het is duidelijk dat de homoseksualiteit werd gezien als doembezigheid, want dat bracht geen vermenigvuldiging voort. Maar ook het orgasme werd gezien als een vleselijke begerigheid, die door de geest onderdrukt moest worden. Het wordt dan een programma om lustgevoelens te onderdrukken, alhoewel het in de schepping is ingebracht om verzekerd te zijn van de voortplanting.
De homo kon in die tijd niet trouwen. Ondanks de hedendaagse grotere duldzaamheid rust er nog altijd een taboe op deze mensen. In mijn jeugd lag er taboe op alles dat anders was dan de kerk leerde. Katholieke kindertjes mochten niet met protestante kinderen spelen. Dat gold ook voor de diverse richtingen onderling van de reformatie. Socialisten werden rode rakkers genoemd en werden met afgrijzen bekeken. Hoe moet het geweest zijn voor de reformatie? Het Vaticaanse rijk had alleenheerschappij en had voor loutering van de ziel de brandstapel. Over liefdevolle geloofsbelijdenis gesproken! Begrijpelijk is er dan voor een andere seksuele belevenis geen enkel gedogen.
Wat kan je dan als gedoemde doen? Toch maar het huwelijk aanvaarden, eventueel onder familiedruk. Kans is dan groot, dat de aandoening erfelijk overgedragen wordt. Het kan ook zijn dat de hormonale huishouding op latere leeftijd verandert en na verwekking van kinderen met erfelijke gevolgen, de neiging ontstaat zich te verlustigen in het zelfde geslacht.
Maar je kunt je ook onttrekken aan de maatschappij en genade zoeken in het geloof. Als monnik of priester had je een zekere waardigheid en je geaardheid valt weg voor de buitenwereld. Zo kan het geloof ontaarden in een burcht van seksueel gedoemden. Een contradictie in terminus. Het celibaat wordt een concubinaat van gelijkgeslachtigen

De Pedofilie

Het jaar 2010 is een ware ontpopping geworden waarin niet de homoseksualiteit aan de kaak werd gesteld, maar hoofdzakelijk de pedofilie. Dit omdat deze praktijken niet alleen binnen maar ook buiten de kerkelijke muren plaats vindt. Binnen de kerkelijke muren vindt het plaats en is er met een kritisch oog nog veel meer waar te nemen. Het hele misgebeuren en de processies zijn één grote vorm van verfijnde travestie. De priesters zijn gekleed in lila/roze tot purper of maagdelijk witte tot scharlaken rode jurken en dat alles met veel goudbrokaat. Verder versiert met mooie sinterklaasmutsen, een sierlijke goudblinkende staf en klingelende belletjes lopen ze rijkelijk met de kwast het wijwater te sprenkelen. Er staat nog niet bij of het spawater is of vichywater, want de reclame is nog niet ingetreden.
Het hele gedoe doet denken aan de jaarlijkse Amsterdamse roze grachtentocht. Er zijn meer overeenkomsten dan tegenstellingen. De mis eindigt dan in kleine misdienaartjes kietelen. Hiervoor is zaligmakend verklaard, dat condooms een duivelse intrede is in de seksuitoefening, want het sperma, de basis van de bevruchting, wordt afgevoerd en komt de vermenigvuldiging van de mensheid niet te goede. Ongeacht of er overbevolking is of niet. Liever aids dan de bedreiging van de voortplanting. Over het verloren zaad bij de seksuele onbeheerstheid in de geestelijke instellingen wordt niet gesproken.

Klerikale Reacties

De kerk weet na deze schaamteloze onthullingen te beweren, dan niet de kerk fout is, maar de homoseksueel. Zo kan je ook een bordeel heilig verklaren, want het is niet het vertrek, ook  niet de vrouw, maar de man. Zolang hij geen bezoek brengt gebeurt er niets. Zo kweekt ook het celibaat de schijn van geestelijk leven, waarbij de onderscheiden seksen  zich afzonderen in van de wereld gescheiden kloosterorden en zich ongezien kunnen wijden aan hun vleselijke begerigheid.
Thans nemen deze geestelijke orden af. Enerzijds omdat de wetenschappelijke vorderingen zijn toegenomen en anderzijds omdat maatschappelijke veranderingen kansen bieden. Er is toename en vergroting van scholen, maar vooral sportverenigingen zijn er legio die mogelijkheden bieden voor de daarop gerichte pedofiel. Een ding moet niet vergeten worden de geruchtmakende gebeurtenissen betreffen niet specifiek de homoseksualiteit, maar de pedofilie en die vindt ook plaats in de heterosector. Ook hiervan lezen we regelmatig betreurenswaardige berichten, zoals een zwemleraar die zich vergrijpt aan kinderen of een grootvader die zijn kleindochter en haar vriendinnetje niet met rust kan laten. Amper durf je de kindermoord na ontvoering en verkrachting te noemen. Drie misdaden in één en sekstoerisme lijkt bijna legaal te zijn.
Nu kan er met een gerust geweten over misdaad gesproken worden. De berichten spreken over getraumatiseerde mensen, die in hun jeugd door priesters zijn verkracht. Dan staat er toch nog in de krant dat er mensen zijn die het vertrouwen in de kerk herwonnen hebben. Of is dat ook een trauma?
Deze mensen waren ooit als kind betrokken bij de ingebeelde verhevenheid en de schijn van heiligheid in de misdiensten. De belijdenis over de liefde gods en de nederige onderwerping aan zijn macht gingen gepaard met de dreiging van hel en vagevuur. Onderwerping en dreiging zijn geen exponenten. Het één houdt het ander in.
Het eten van een vrucht had de dood ten gevolge. Niet alleen voor de overtreder, maar alle nakomelingen. Is zo’n doodstraf in overeenstemming met de redelijkheid? Stel:“Iemand steelt een appel en zou de gevangenis in gaan”. Thans een ongerijmdheid! Niet alleen hij, maar zijn kinderen en kleinkinderen en alles in het verre verschiet,die geboren worden zouden deze straf moeten ondergaan. Laten we alsjeblieft stoppen met deze verhaaltjes. Dat gaat zelfs de gebroeders Grimm te ver.
Het woord liefde is in de godsdienst altijd verbonden met straf. Wetenschappelijk komt de liefde voort uit de hypofyse, die interne organen, zoals de schildklier en geslachtsklieren beinvloed. Dus een zuiver materieel chemische lichaamsreactie, niks geestelijks. Al deze (geestelijke ?) wetgevingen vloeien voort uit een ver verleden, want de profetieën zijn geschreven in de tijd dat er vreselijke dingen gebeurden. We hoeven geeneens zo ver terug te gaan in de geschiedenis. De Romeinen gooiden mensen voor de leeuwen en de middeleeuwse martelingen waren gruwelijk. Nog, ondanks het handvest van de VN gebeuren er niet toelaatbare dingen. Het is niet vreemd dat Marlene Dietrich in 1930 zong: “Who ist die Liebe?” Begrijpelijk zijn er mensen die de dreiging van die vreselijke dingen van “eeuwig branden in zwavel en vuur uit de Apocaliptus” niet kunnen weerstaan en kruipend naar de kerk terugkeren,  die hen heeft onteerd. Ook een hond die veel geslagen wordt, loopt niet weg, maar kruipt, ondanks hij weet dat hij slaag krijgt naar zijn baas toe.
De vraag is dan, wat geestelijk inhoudt, want alles wat de kerk leert is stoffelijk tot het hiernamaals toe.

 

 

Freek Stegehuis
Hilversum
21juni 2010